Marcel Berlanger: Monster Plant


Over de expositie

Marcel Berlanger (° B, 1965) baseert zich op zelf genomen foto’s, op reproducties uit wetenschappelijke tijdschriften of op internetafbeeldingen. De specifiek gekozen beelden gebruikt hij om die verhalen en situaties achter het beeld te ontcijferen en te manipuleren tot een nieuwe waarheid. De tussenwereld, de magie van het verschijnen en verdwijnen, het afwezige en het onderbewuste, spelen een grote rol in het onderzoekend beeldend werk van Berlanger. In zekere zin werkt Berlanger steeds op dezelfde manier. De beeldkeuze is steeds de eerste zeer belangrijke stap in de werkprocedure. Ook het vermengen van diverse bronnen in de samenstelling van een beeld en de aantrekking tot een combinatie van natuurlijke en artificiële elementen blijven essentieel.
Hij onderzoekt het medium "schilderen" in zijn vele uiteenlopende facetten, die we rond twee polen kunnen groeperen.


Enerzijds legt hij sterk de nadruk op het experiment. Hij vervaardigt, volgens heel uiteenlopende materiële processen, zowel hyperrealistische voorstellingen als abstracte sprayschilderijen. Soms kruisen sporen elkaar en ontstaan er combinaties van verschillende uitdrukkingswijzen. In dit zoekproces heeft hij ook grote aandacht voor de beelddrager, die kan variëren van doek tot aluminium en kunstvezel. Wanneer hij kiest voor een doorschijnende zelf ontwikkelde drager is het om zijn schilderijen als sculpturen in de ruimte te laten functioneren. Vrijstaand of in de open ruimte opgehangen laten zij de omgeving een rol spelen in het beeld. Ze worden geïntegreerd binnen en buiten, in een landschappelijke of urbane omgeving.

Anderzijds concentreert hij zich op de kracht van een treffend beeld en op de mechanismen die onze waarneming sturen. Hij vertrekt altijd van foto's en maakt veelvuldig gebruik van rasterstructuren die hij vervolgens hokje per hokje volschildert, de afbeelding op het model zo nauwkeurig mogelijk volgend. Eens het kunstwerk af wordt het op zijn beurt object van onze waarneming. Vandaar dat de relaties tussen het geschilderde vlak en de aard en de dikte van de beelddrager een belangrijke rol spelen.

De meeste werken zijn geschilderd op een soort kunststof die doordrenkt is met vloeibare polyester. Zo bekomt hij een dunne en stevige beelddrager, met een vezelstructuur die veel duidelijker, regelmatiger en mechanischer oogt dan bij doek.

Berlanger Is een begenadigd kunstenaar wiens werk - meestal monochroom - getuigt van een voorliefde voor zeer strakke ritmes. Soms laat Berlanger hyperrealistisch ‘geschilderde’ delen van een compositie dialogeren of vechten met abstracte delen. Beide benaderingen kunnen elkaar ook overlappen wanneer hij zijn schilderijen aanpakt door er rasterstructuren op te tekenen of vloeiende lijnen over te spuiten. De kunstenaar als zijn eigen graffiteur.

Berlangers vocabularium is ondertussen vrij omvangrijk. Hij proeft elk motief, onderzoekt elk beeld grondig, herhaalt het, kopieert het schilderend op verschillende formaten en dragers. Er zijn series met zeelandschappen, treurwilgen, cipressen, seranoa’s, uilen,… Een beeld wordt ontleed tot op de korrel, de pixel. Marcel Berlanger vindt telkens diverse mogelijkheden binnen eenzelfde thematiek om de kijker met nieuwe revelaties te verrassen en te ontroeren.

In deze tentoonstelling stelt hij een reeks werken voor waarin planten de hoofdrol spelen.

Jan De Nys

English
Marcel Berlanger (° B, 1965) relies on self-taken photographs, reproductions of scientific journals or images taken from the internet. He uses these specific images to decipher the stories behind the images and situations and transform them into a new truth. The world in-between, the magic of appearing and disappearing, the absent and the unconscious, they all play a major role in the Berlanger’s investigative visual work. In a sense Berlanger always works in the same way. The image selection is always the first major step in the working process. The mixing of various sources in the composition of a picture and the combined grouping of natural and artificial elements remain essential. He examines the medium of "painting" in its many different facets, which can be grouped around two poles.

On the one hand, he strongly emphasises the experiment. He produces, according to very different physical processes, both hyper-realistic representations and abstract spray paintings. Sometimes these tracks cross each other and combinations of different modes of expression come into being. In this investigative process he also pays great attention to the image carrier, which can range from canvas to aluminium and synthetic fibres. When he chooses a self-made translucent carrier he does so to allow his paintings and sculptures to function in the space. Freestanding or suspended in the open space, they always allow the surroundings to play a role in the overall image. They are integrated both inside and outside, in a rural or urban environment.

On the other hand, he focuses on the strength of a striking image and the mechanisms that control our perceptions. He always starts from photos and makes frequent use of grid structures which he fills with paint frame by frame, following the image on the model as accurately as possible. Once the artwork is finished, it becomes, in turn, the object of our perception. In this way, the relation between the painted surface and the nature and thickness of the image carrier play an important role.

Most of the works are painted on a type of plastic that is soaked with liquid polyester. In this way he obtains a thin and strong image carrier with a fibrous structure that is much clearer, more regular and mechanistic-looking than canvas.

Berlanger is a gifted artist whose work - mostly monochrome - demonstrates a predilection for very tight rhythms. Sometimes Berlanger’s hyper-realistic "painted" parts of a composition dialogue or fight with abstract parts. Both approaches can overlap each other when he works his paintings by drawing grid structures over them or spraying them with smooth lines. The artist as his own graffitist.

Berlanger’s vocabulary has become quite extensive but it is never certain how long an image will hold his attention and whether the subject, once abandoned, will pop up again at a later stage. He tastes each design, carefully examines each image, repeats it, and copies the painting on different formats and media. There are series of seascapes, weeping willows, cypresses, seranoas, owls ... A picture is decomposed down to the last grain, the pixel. Marcel Berlanger always finds various options within the same theme and surprises and moves the viewer with new revelations.

This exhibition proposes a series of works in which plants are the main protagonists.

Jan De Nys


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 23 jan 2011
In Situ
Arbeidsstraat 108-110
B-9300 Aalst
+32-53-710646
+32-475853452
open: vr t/m zo 14.00-18.00, en op afspraak


Kunstenaar

Marcel Berlanger


Gratis nieuwsbrief
Elke donderdag sturen wij een mail met de agenda van de komende en aflopende exposities. U kunt zich hiervoor opgeven.

galeries.nl bestaat al sinds 2000 en biedt informatie over exposities, kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland en België. Ondanks de naam betreft het niet enkel informatie over galeries, maar ook over musea.

Vrijwilligers gevraagd
Wilt u als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius