Making Things Happen: Young Artists Remix (Photography)


Over de expositie

Sylvie Bonnot, Zhu Hong, Mary Sue, Elsa Tomkowiak, Boris Chouvellon, Mengzhi Zheng


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 28 okt 2018
The Merchant House
Herengracht 254
1016 BV Amsterdam

open: vr 12.00-18.00, en op afspraak