Van: info@galries.nl - 4/3/2015


betreft instelling: Museum Het Valkhof

Verbouwing en herinrichting Museum het Valkhof twee jaar uitgesteld

Maandag 2 maart heeft interim-directeur Jan van Laarhoven in overleg met de Raad van Toezicht besloten om de voorgenomen verbouwing van het museumgebouw en de herinrichting van de semipermanente opstelling van Museum Het Valkhof uit te stellen tot 2017.

In het najaar van 2014 verschenen berichten over problemen bij Museum Het Valkhof na een door subsidiŽnten opgelegde reeks bezuinigingen. De daaruit voortkomende financiŽle gevolgen leidden tot ontslagen en inkrimping van de museale activiteiten. Uit benchmarken is gebleken dat het museum bovengemiddeld goed scoorde, dus al erg zuinig was. In die situatie kwamen de bezuinigingen hard aan. Eind november 2014 meldde de directeur, Marijke Brouwer, zich ziek. Begin 2015 werd Jan van Laarhoven door de Raad van Toezicht als interim-directeur aangesteld met als opdracht de organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie, nieuw beleid te ontwikkelen voor de toekomst en een besluit te nemen over de planning van de verbouwingsplannen.

Inmiddels is de reorganisatie in gang gezet. Verder is een traject gestart om het museum, dat de afgelopen 16 jaar met belangrijke en drukbezochte tentoonstellingen erg goed heeft gepresteerd, inhoudelijk en museaal beter geschikt te maken voor de tijd van nu.

In dat traject spelen ook de verbouwing van het museumgebouw en de daaraan gekoppelde herinrichting van de vaste collectie een rol. Het museum heeft te kampen met logistieke problemen die mede verband houden met de trappenpartij in het midden van het gebouw. Bovendien wordt van musea in onze tijd gevraagd dat ze anders dan voorheen tegemoet komen aan wensen van het publiek. Ook daarvoor zijn aanpassingen nodig. De huidige vaste inrichting van het museum is al sedert de opening amper gewijzigd. Het is dringend noodzakelijk die meer up to date te maken.

De ontwikkeling van een nieuw gezicht voor Museum het Valkhof met een daarbij passende nieuwe inrichting vraagt te veel tijd om de verbouwing al in 2015 uit te voeren. In dat geval zouden verbouwing en herinrichting niet op elkaar aansluiten. Om die reden heeft de interim-directeur in overleg met de Raad van Toezicht besloten dit project uit te stellen. Omdat er al contracten zijn gesloten voor een grote expositie in 2016 over gladiatoren, is er gekozen voor uitstel met twee jaar. Ook de plannen die samenhangen met aanpassingen van het Provinciaal Depot Bodemvondsten, dat onder meer gevestigd is in voormalig Museum Kam, worden meegenomen in de voorgenomen verbouwing in 2017. Ook tot de gemeente Nijmegen wordt toenadering gezocht voor samenwerking op dit gebied. Dat kan op termijn exploitatievoordelen opleveren in het beheer van de omvangrijke collectie, en wellicht ook relatief dure depotruimte in het museum vrijmaken voor publieksgerichte taken.

Ondanks het uitstel van de verbouwing zullen er ook in 2015 en 2016 spraakmakende tentoonstellingen te zien zijn, met als hoogtepunten 'Van hun voetstuk Ė Romeinse beelden opnieuw ontdekt' in 2015 en 'Gladiatoren, helden van het Colosseum' in 2016.
Redactie