Van: info@galeries.nl - 4/3/2011


betreft instelling: Kunstloc Brabant (voorheen bkkc)

Nieuwe subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant

Er is een nieuwe subsidieregeling voor de professionele kunsten in de provincie Noord-Brabant. Toekenningen zullen liggen tussen €1.000 en €25.000 en er is een cofinanciering van 50% noodzakelijk. Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 31 oktober 2011 worden ingediend via de website www.bkkc.nl/subsidies. Er is voor deze periode maximaal €629.265 beschikbaar.

Het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), is de provinciale steuninstelling voor professionele kunsten in Noord-Brabant. Een van de taken van het bkkc is het verdelen van de provinciale subsidiegelden voor incidentele projecten van de professionele kunsten. Tot voor kort gebeurde dat via aparte regelingen voor de verschillende kunstdisciplines. Nu is er één nieuwe subsidieregeling: de Subsidieregelingprofessionele kunsten Noord-Brabant. De regeling gaat in op 1 april 2011. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van projecten op het gebied van professionele beeldende kunst,letteren, film en animatie, fotografie, audiovisuele en digitale kunstvormen, muziek, dans, theater, vormgeving, en mengvormen van deze kunstdisciplines.

Informatiebijeenkomsten
Het bkkc organiseert twee informatieavonden over de nieuwe subsidieregeling. Op 10 en 17 maart krijgen potentiële subsidieaanvragers en andere belangstellenden uitleg over het waarom, en vooral het hoe, van de nieuwe regeling. Aanvangstijd 19.30 uur, bij het bkkc, Spoorlaan 21 i-k, 5038 CB Tilburg. Inschrijven kan tot 8 maart door een mail te sturen naar Sanne Swinkels, s.swinkels@bkkc.nl.

Nieuwe mogelijkheden en voorwaarden
De belangrijkste kenmerken van de nieuwe subsidieregeling op een rijtje:
- Eén regeling voor alle disciplines; ook interdisciplinaire kunstvormen komen in aanmerking.
- Aanvragen kan van 1 april tot en met 31 oktober 2011, doorlopend (tot het subsidieplafond is bereikt).
- De aanvraag bij voorkeur digitaal indienen via www.bkkc.nl.
- Maximaal de helft van de subsidiabele kosten worden door het bkkc gesubsidieerd, met andere woorden: cofinanciering van 50% is noodzakelijk.
- Het minimaal toe te kennen subsidiebedrag is €1.000.
- Aan rechtspersonen wordt maximaal €25.000 toegekend.
- Aan professionele makers wordt maximaal €10.000 toegekend.
- Een te subsidiëren project moet starten binnen een jaar na ontvangst van de beschikking. Uiterlijk twee jaar na de beschikking moet het zijn gerealiseerd.
- Een te subsidiëren project moet publieksgericht zijn, artistieke kwaliteit hebben, artistiek onderscheidend zijn, betekenis hebben voor publiek en voor de kunstsector in Noord-Brabant, van bovenlokaal belang zijn en getuigen van visie en van een professionele aanpak.

Doelstelling
Met de subsidieregeling willen provinciebestuur en bkkc de ontwikkeling van artistiek belangwekkend aanbod en afname op het gebied van professionele kunsten financieel ondersteunen en zo bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod van cultuur in de provincie Noord-Brabant.

De Subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant wordt door het bkkc uitgevoerd in mandaat namens Gedeputeerde Staten van de provincie.
Redactie